• flag nlflag enflag deflag esflag frflag it

 

Algemene voorwaarden voor het rechtsverkeer tussen I.T. Intertechnik Kerpen GmbH en consumenten.

 1. 1 Reikwijdte
  1. De volgende algemene voorwaarden gelden voor rechtshandelingen tussen I.T. Intertechnik Kerpen GmbH en consumenten.
  2. Elke andersluidende en van deze AV afwijkende bepalingen worden niet erkend en worden hierbij uit voorzorg uitdrukkelijk tegengesproken. Dit bezwaar is ook van toepassing indien de consument een speciaal formulier voor het bezwaar heeft voorgeschreven. Indien een bezwaar is uitgesloten, treden de wettelijke bepalingen in de plaats van de tegenstrijdige voorwaarden. Een erkenning van afwijkende inkoopvoorwaarden wordt slechts van kracht, indien de toepassing ervan door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.
 2. 2 Sluiting van het contract
  1. De aangeboden goederen zijn geen juridisch bindende aanbiedingen van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH volgens 145 BGB, maar zijn niet-bindende uitnodigingen aan de consument om een bindende bestelling van goederen te plaatsen.
  2. .
  3. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven teksten en illustraties. Mondelinge informatie die buiten een schriftelijke opdracht wordt verstrekt, is niet bindend. Reeds ontvangen teksten en illustraties zijn louter informatief. Zij zijn niet bindend en ontslaan de gebruiker niet van zijn of haar eigen verificatieplicht.
  4. Door het plaatsen van een bestelling doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.
   Door het plaatsen van de bestelling verzekert de consument zich van zijn solvabiliteit en kredietwaardigheid.
   Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de consument de AV. Het aanbod van de consument wordt bindend na ontvangst door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH.
  5. I.T. Intertechnik Kerpen GmbH heeft het recht om het aanbod van de consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen te accepteren door het sturen van een orderbevestiging of door het verzenden van de bestelde goederen. De consument ziet af van de indiening van een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding. Na het vruchteloos verstrijken van de termijn wordt het aanbod van de consument geacht te zijn verworpen.
  6. Indien een besteld product niet kan worden geleverd, behoudt I.T. Intertechnik Kerpen GmbH zich het recht voor de consument een qua prijs en kwaliteit gelijkwaardig product aan te bieden door toezending daarvan aan de consument. Het staat de consument uiteraard vrij dit aanbod te aanvaarden. Indien het aanbod door de consument niet wordt aanvaard, wordt de consument verzocht de goederen voor rekening en risico van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH terug te zenden.
  7. Indien na het aanvaarden van de bestelling gerechtvaardigde twijfels over de solvabiliteit of de kredietwaardigheid van de consument ontstaan, is I.T. Intertechnik Kerpen GmbH gerechtigd om ofwel de nakoming van de overeenkomst afhankelijk te maken van een vooruitbetaling of het stellen van zekerheid, ofwel de overeenkomst te ontbinden.
 3. 3 Annuleringsvoorwaarden
  U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. De termijn begint echter pas te lopen wanneer de koopovereenkomst voor u bindend is geworden door uw goedkeuring van het gekochte goed.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (I.T. Intertechnik Kerpen GmbH, Europaring 28, 50170 Kerpen) duidelijk per brief, fax  of e-mail op de hoogte stellen van uw herroeping. U kunt hiervoor het volgende voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Voorbeeld annuleringsformulier
(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)


Aan I.T. Intertechnik Kerpen GmbH, Europaring 28, 50170 Kerpen, Fax: (+49) 02273 908435, E-mail: info @ intertechnik.de

Hierbij herroep ik/wij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen : ________________

besteld op _________________/ontvangen op ____________________

Jouw naam

Jouw adres

Jouw handtekening

Datum

 

  1. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

   Gevolgen van opzegging:
   In geval van een geldige opzegging dienen de door beide partijen ontvangen diensten te worden teruggegeven en de eventueel genoten voordelen te worden teruggegeven.
   Indien de ontvangen diensten door de consument niet of niet geheel of slechts in verslechterde staat kunnen worden teruggegeven, dient de consument een vergoeding te betalen voor het waardeverlies. Dit geldt niet voor de teruggave van goederen indien de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de controle ervan - zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kan de verplichting tot schadevergoeding worden vermeden doordat de consument de goederen niet gebruikt alsof het zijn eigendom was en alles nalaat wat de waarde ervan kan verminderen.
   Goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, dienen op risico van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH te worden teruggezonden.
   De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument indien de geleverde goederen met de bestelde goederen overeenstemmen en de prijs van de terug te zenden goederen een bedrag van 40,00 niet te boven gaat of indien, in geval van een hogere prijs van de goederen, de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet is verricht op het ogenblik van de herroeping.
   Einde van de herroepingsinstructies

 1. 5 Leveringsvoorwaarden
  1. De levering geschiedt door verzending af magazijn aan het door de consument opgegeven leveringsadres.
  2. De in een orderbevestiging vermelde leverdata zijn geen vaste data. Ze zijn bij benadering.
  3. Indien vertragingen in de levering te wijten zijn aan oorzaken waarvoor I.T. Intertechnik Kerpen GmbH niet verantwoordelijk is (bijv. overmacht, schuld van derden), wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. De consument wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien de vertragingen langer duren dan 4 weken na de sluiting van het contract, heeft elke partij het recht zich uit het contract terug te trekken. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten.
  4. Indien na de bevestiging van de acceptatie door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH blijkt dat een goed niet leverbaar is, heeft I.T. Electronic GmbH het recht zich terug te trekken uit het contract. I.T. Intertechnik Kerpen GmbH verplicht zich, de consument onmiddellijk over de niet-beschikbaarheid te informeren en de tegenprestatie onverwijld terug te betalen.
  5. .
  6. In geval van een vertraging in de levering waarvoor I.T. Intertechnik Kerpen GmbH verantwoordelijk is, heeft de consument het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij vooraf schriftelijk een redelijke uiterste termijn voor de nakoming van 2 weken heeft gesteld, welke termijn begint te lopen op het moment dat de consument zijn verzoek om een uiterste termijn indient.
  7. De koper kan alleen schadevergoeding wegens wanprestatie eisen, wanneer I.T. Intertechnik Kerpen GmbH of haar plaatsvervangers de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. De uitgebreide aansprakelijkheid van 287 BGB is uitgesloten.
 2. 6 Betalingsvoorwaarden, vervaldatum en verzuim
  1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW, exclusief de kosten van verpakking en verzending op het moment van de bestelling.
  2. Ter bescherming van het kredietrisico in individuele gevallen behoudt I.T. Intertechnik Kerpen GmbH zich het recht voor, bepaalde betalingswijzen uit te sluiten en opdrachten alleen tegen vooruitbetaling onder rembours/ of onmiddellijke betaling bij levering uit te voeren.
  3. .
  4. De koopprijs is verschuldigd zodra de bestelling door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH is bevestigd of de bestelde goederen aan de consument zijn geleverd.
  5. De consument is in gebreke uiterlijk 30 dagen na de vervaldatum en de ontvangst van de factuur of een gelijkwaardige betalingsregeling. Anders treedt verzuim in, wanneer een opeisbaar betalingsverzoek niet binnen de door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH gestelde betalingstermijn wordt voldaan
  6. .
  7. Vanaf het uitblijven van betaling van de factuurbedragen wordt de consument een vertragingsrente in rekening gebracht van 5% boven de basisrente.
 3. 7 Behoud van titel
  1. De bestelde of geleverde goederen blijven eigendom van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  2. Voor de eigendomsoverdracht is een doorverkoop, gebruik, eigendomsoverdracht tot zekerheid, andere vervreemdingen zonder toestemming van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH niet toegestaan.
 4. 8 Garantie
  1. De consument wordt verzocht de expediteur of vervoerder op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Feitenverklaringen moeten bij de vervoerder worden aangevraagd op het tijdstip van de definitieve lading van de goederen.
  2. Klachten over zichtbare gebreken dienen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld.
  3. Verborgen gebreken moeten worden gemeld nadat de consument er kennis van heeft gekregen, met inachtneming van de maximale meldingstermijn van 2 jaar na levering.
  4. De aanspraak van de consument op garantie strekt zich uit tot hetzij reparatie, hetzij vervangende levering naar keuze van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH. De consument behoudt zich het recht voor om de aankoopprijs te verminderen of om zich uit de koopovereenkomst terug te trekken in geval van een mislukte rectificatie en/of latere uitvoering. De consument moet de afgekeurde goederen ter beschikking houden en na overleg met I.T. Intertechnik Kerpen GmbH voor rekening en risico van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH deugdelijk verpakt aan I.T. Intertechnik Kerpen GmbH terugzenden, indien I.T. Electronic GmbH een verbetering achteraf moet uitvoeren.
   Indien een vervangende levering is overeengekomen, is de consument verplicht om na ontvangst van de vervangende levering de gebrekkige goederen voor rekening en risico van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH deugdelijk verpakt aan I.T. Intertechnik Kerpen GmbH terug te zenden.
  5. .
  6. De aanspraak van de consument op schadevergoeding is uitgesloten, tenzij er sprake is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid van de consument, dat te wijten is aan een nalatige plichtsverzaking van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH of een opzettelijke of nalatige plichtsverzaking van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH. T. Intertechnik Kerpen GmbH of andere schade berust op een grove nalatigheid van I.T. Electronic GmbH of een opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH.
 5. 9 Toepasselijk recht en slotbepalingen
  1. Duits recht is uitsluitend van toepassing.
  2. De plaats van uitvoering en jurisdictie, voor zover wettelijk toegestaan, is voor beide partijen de statutaire zetel van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH in Kerpen.
  3. Indien één of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de - wettelijk toelaatbare - passende bepaling die het beoogde doel, met name in economisch opzicht, het meest benadert.

De volgende:
Algemene voorwaarden voor het rechtsverkeer tussen I.T. Intertechnik Kerpen GmbH en handelaren en bedrijven.

 1. 1 Toepassingsgebied
  1. Deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 10 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Voorwaarden van de besteller die in strijd zijn met of afwijken van deze verkoopvoorwaarden, worden slechts erkend indien I.T. Intertechnik Kerpen GmbH een uitdrukkelijke verklaring van toestemming afgeeft.
  2. Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de besteller, voor zover het gaat om rechtshandelingen van samenhangende aard.
 2. 2 Sluiting van de overeenkomst
  1. De aangeboden goederen zijn geen juridisch bindende aanbiedingen van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH volgens 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), maar zijn niet-bindende uitnodigingen aan de besteller om een bindende bestelling van goederen te plaatsen.
  2. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven teksten en illustraties. Mondelinge informatie die buiten een schriftelijke opdracht wordt verstrekt, is niet bindend. Reeds ontvangen teksten en illustraties zijn louter informatief. Zij zijn niet bindend en ontslaan de gebruiker niet van zijn of haar eigen verificatieplicht.
  3. I.T. Intertechnik Kerpen GmbH behoudt zich de eigendomsrechten en auteursrechten voor op alle in het kader van de bestelling aan de klant ter beschikking gestelde documenten, zoals berekeningen, tekeningen, enz. Deze documenten mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH voor derden toegankelijk worden gemaakt.
  4. Door het plaatsen van een bestelling doet de besteller een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.
   Door het plaatsen van een bestelling verzekert de besteller zich van zijn solvabiliteit en kredietwaardigheid.
   Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de besteller de Algemene Voorwaarden.
   Het aanbod van de besteller wordt bindend na ontvangst door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH.
  5. I.T. Intertechnik Kerpen GmbH heeft het recht het aanbod van de besteller binnen een termijn van 14 kalenderdagen door het sturen van een opdrachtbevestiging of door het verzenden van de bestelde goederen te accepteren. De koper ziet af van de indiening van een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding. Na het vruchteloos verstrijken van de termijn wordt de offerte van de besteller geacht te zijn verworpen.
  6. Indien na aanvaarding van de bestelling gerechtvaardigde twijfel ontstaat over de betalings- of kredietwaardigheid van de ondernemer, is I.T. Intertechnik Kerpen GmbH gerechtigd, hetzij de nakoming van de overeenkomst afhankelijk te maken van vooruitbetaling of zekerheidsstelling, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
 3. 3 Prijzen en betaling
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen af fabriek, vermeerderd met BTW tegen het geldende tarief. De kosten van verzending worden afzonderlijk gefactureerd.
  2. De betaling van de koopprijs dient uitsluitend te geschieden op de aan ommezijde vermelde rekening. Het in mindering brengen van een korting is alleen toegestaan met een speciale schriftelijke overeenkomst.
  3. Tenzij anders is overeengekomen, moet de koopprijs binnen 10 dagen na levering worden betaald.
   Op achterstallige betalingen wordt een vertragingsrente berekend van 8% boven de respectieve basisrentevoet. Wij behouden ons het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen wegens verzuim.
 4. 4 Verrekening en retentierecht
  De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.
 5. 5 Leveringstermijn, leveringsvoorwaarden
  1. De levering geschiedt met verzending af magazijn aan het door de ondernemer opgegeven afleveradres.
  2. De in een orderbevestiging vermelde leverdata zijn geen vaste data. Ze zijn bij benadering.
  3. De aanvang van de door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH opgegeven leveringstermijn is afhankelijk van de tijdige en correcte nakoming van de verplichting van de klant. Het bezwaar van niet-nakoming van de overeenkomst blijft voorbehouden.
  4. Als de besteller met de aanvaarding in gebreke blijft of als hem andere medewerkingsplichten te verwijten zijn, heeft I.T. Intertechnik Kerpen GmbH het recht om vergoeding te eisen van de schade die in dit verband is ontstaan, met inbegrip van eventuele extra kosten. I.T. Intertechnik Kerpen GmbH behoudt zich het recht voor om verdere aanspraken te doen gelden. Voor zover voornoemde voorwaarden bestaan, gaat het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering van het gekochte op de besteller over op het tijdstip waarop deze in verzuim is met de aanvaarding of van de vertraging van de debiteur.
  5. Indien vertragingen in de leveringen te wijten zijn aan oorzaken waarvoor I.T. Intertechnik Kerpen GmbH niet verantwoordelijk is (bijv. overmacht, schuld van derden), wordt de levertermijn dienovereenkomstig verlengd. De ondernemer wordt hiervan onmiddellijk in kennis gesteld. Indien de vertragingen langer duren dan 4 weken na de sluiting van het contract, heeft elke partij het recht zich uit het contract terug te trekken. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten.
  6. Indien na de bevestiging van de acceptatie door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH blijkt dat een goed niet leverbaar is, heeft I.T. Intertechnik Kerpen GmbH het recht zich terug te trekken uit het contract. I.T. Intertechnik Kerpen GmbH verplicht zich, de ondernemer onmiddellijk over de niet-beschikbaarheid te informeren en de tegenprestatie onverwijld terug te betalen.
  7. .
  8. In geval van een vertraging in de levering waarvoor I.T. Intertechnik Kerpen GmbH verantwoordelijk is, heeft de ondernemer het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken, indien hij vooraf schriftelijk een redelijke respijttermijn voor de nakoming van 2 weken heeft gesteld, welke termijn begint te lopen op het moment dat de ondernemer zijn verzoek om respijt indient.
  9. De ondernemer kan alleen aanspraak maken op schadevergoeding wegens wanprestatie, indien I.T. Intertechnik Kerpen GmbH of haar plaatsvervangers de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. De uitgebreide aansprakelijkheid van 287 BGB is uitgesloten.
 6. 6 Risico-overgang bij verzending
  Indien de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de goederen op de klant over bij verzending naar de klant, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek/magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen worden verzonden vanaf de plaats van uitvoering of wie de vrachtkosten draagt.
 7. 7 Behoud van titel
  1. I.T. Electronic GmbH behoudt zich het eigendom van de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van alle vorderingen uit het leveringscontract. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, zelfs indien I.T. Electronic GmbH hier niet uitdrukkelijk naar verwijst. I.T. Intertechnik Kerpen GmbH heeft het recht de goederen terug te nemen, indien de klant in strijd met het contract handelt.
  2. De besteller is verplicht de gekochte zaak met zorg te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. In het bijzonder is hij verplicht, het geleverde op eigen kosten voldoende tegen diefstal, brand- en waterschade tegen vervangingswaarde te verzekeren
   Zolang het eigendom nog niet op hem is overgegaan, moet de klant I.T. Intertechnik Kerpen GmbH onmiddellijk op de hoogte brengen als het geleverde voorwerp door derden in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen wordt blootgesteld. Voor zover de derde niet in staat is om de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een actie volgens 771 ZPO te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor de door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH geleden schade.
  3. De besteller is gerechtigd de gereserveerde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De koper draagt hiermee aan I.T. Intertechnik Kerpen GmbH de vordering van de klant over die voortvloeit uit de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ter hoogte van het met I.T. Intertechnik Kerpen GmbH overeengekomen eindbedrag van de factuur (inclusief BTW). Deze overdracht geldt ongeacht of het voorwerp van de verkoop zonder of na bewerking is doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om de vordering te innen. De bevoegdheid van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. I.T. Intertechnik Kerpen GmbH zal de vordering echter niet innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet met de betaling in gebreke is en in het bijzonder geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of er geen staking van betaling is.

  4. De verwerking of omvorming van het verkoopobject door de klant geschiedt steeds in naam en voor rekening van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH. In dat geval blijft het verwachtingsrecht van de klant op het verkochte goed bestaan in het getransformeerde goed. Indien het gekochte object samen met andere, niet aan I.T. Intertechnik Kerpen GmbH toebehorende objecten verwerkt wordt, verwerft I.T. Intertechnik Kerpen GmbH het mede-eigendom in de verhouding van de objectieve waarde van het gekochte object van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH tot de andere verwerkte objecten op het tijdstip van de verwerking. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de fabrikant als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de maker het mede-eigendom naar rato overdraagt aan I.T. Intertechnik Kerpen GmbH en het aldus ontstane alleen-eigendom of mede-eigendom voor I.T. Intertechnik Kerpen GmbH houdt. Tot zekerheid van de vordering van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH tegenover de besteller draagt de besteller ook die vorderingen aan I.T. Intertechnik Kerpen GmbH over, die hem door de verbinding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met een derde toekomen; de verklaring van overdracht wordt reeds nu aanvaard.
  5. De zekerheden waarop I.T. Intertechnik Kerpen GmbH aanspraak kan maken, worden vrijgegeven voor zover hun waarde de te verzekeren vordering met meer dan 20 % overschrijdt.
 8. 8 Kennisgeving van garantie en gebreken, alsmede intrekking/verhaal van de fabrikant
  1. Garantieaanspraken van de Koper veronderstellen dat hij naar behoren heeft voldaan aan zijn inspectie- en meldingsverplichtingen die hij is verschuldigd op grond van 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).
  2. Aanspraken wegens gebreken verjaren 12 maanden na levering van de door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH geleverde goederen aan de klant. De garantie is uitgesloten voor het verbruik van gebruikte goederen.
   De bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing indien de wet volgens 438 Para. 1 Nr. 2, 479 Para. 1 BGB en 634 a Para. 1 BGB langere termijnen voorschrijft.
   Voor elke terugzending van de goederen moet de toestemming worden verkregen.
  3. Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen dat reeds op het tijdstip van de risico-overdracht aanwezig was, worden de goederen naar keuze van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH hersteld of wordt een vervangende levering gedaan, onder voorbehoud van tijdige melding van de gebreken. I.T. Intertechnik Kerpen GmbH wordt de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn alsnog te presteren. Terugroepacties worden door de bovenstaande bepaling niet beperkt.
  4. Indien de uitvoering achteraf mislukt, kan de besteller zich uit de overeenkomst terugtrekken of de vergoeding verminderen. De ondernemer dient de afgekeurde goederen ter beschikking te houden en na overleg met I.T. Intertechnik Kerpen GmbH voor rekening en risico van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH de goederen deugdelijk verpakt aan I.T. Intertechnik Kerpen GmbH te retourneren, indien een verbetering achteraf door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH moet worden uitgevoerd. Indien een vervangende levering wordt overeengekomen, is de ondernemer verplicht na ontvangst van de vervangende levering de gebrekkige goederen voor rekening en risico van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH deugdelijk verpakt aan I.T. Intertechnik Kerpen GmbH terug te zenden.
  5. Vorderingen wegens gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage alsmede bij schade, die ontstaat ten gevolge van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of ten gevolge van bijzondere invloeden, die volgens het contract niet zijn verondersteld. Indien de Koper of derden ondeugdelijke herstelwerkzaamheden of wijzigingen uitvoeren, kunnen hiervoor en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken op gebreken worden gemaakt.
  6. Vorderingen van de besteller wegens de voor de nakoming achteraf noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, voor zover de kosten hoger worden doordat de door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH geleverde goederen achteraf naar een andere plaats dan de vestiging van de besteller werden verzonden, tenzij de verzending overeenkomt met het beoogde gebruik.
  7. Vorderingen tot ontbinding van de besteller jegens I.T. Intertechnik Kerpen GmbH bestaan slechts, voor zover de besteller met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten, die verder gaan dan de wettelijk verplichte vorderingen wegens gebreken. De omvang van het recht van de opdrachtgever om zich tegenover de leverancier uit het contract terug te trekken, wordt eveneens geregeld in artikel 6.
  8. .
 9. 9 Diversen
  1. Op dit contract en de gehele rechtsverhouding tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
  2. .
  3. De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de maatschappelijke zetel van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.
  4. Alle afspraken die tussen partijen worden gemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst, worden schriftelijk vastgelegd in deze overeenkomst.
  5. Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zouden zijn of een leemte zouden bevatten, blijven de overige bepalingen onaangetast. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een wettelijke bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert of dit hiaat opvult.
Ten tijde van juni 2014